Surówa95

10 tekstów – auto­rem jest Surówa95.

Niektórzy ob­rażają się o by­le co i nie wy­baczają. A in­ni, kiedy zro­bimy coś nap­rawdę złego, przyjmą przep­ro­siny bez problemu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lutego 2010, 09:29

Los uśmie­cha się do ludzi, którzy wychodzą mu na prze­ciw z uśmiechem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 stycznia 2010, 16:58

Można kochać ko­goś, nie roz­ma­wiając z tą osobą - nic o niej nie wiedząc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2009, 10:44

Nig­dy nie żałuj tych dni, które nie spełniły twoich oczekiwań. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 grudnia 2009, 10:50

Był. Widziałam go. Pat­rzył na mnie i uśmie­chał się. Od­wza­jem­niłam uśmiech. Pod­szedł do mnie i po­wie­dział, że mnie kocha. Po­tem złapał mnie za rękę i poszliśmy na łąkę. Tam mnie po­całował. A właści­wie de­likat­nie musnął mo­je us­ta swoimi war­ga­mi. Zadrżałam. Byłam szczęśli­wa. Jak nig­dy dotąd.

Ale to był sen. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 grudnia 2009, 11:23

In­tuic­ja - cza­sem war­to jej zaufać. Ja te­go nie zro­biłam. I te­raz ciepię. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 grudnia 2009, 17:45

Zos­ta­wił ją. Po­jechał. Ale ona da­lej czu­je je­go do­tyk, za­pach, smak ust przy po­całun­ku. A po­tem widzi je­go oczy pełne ek­sta­zy. I zasypia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 grudnia 2009, 15:01

- Jest cu­dow­ny. Ta­ki de­likat­ny, opiekuńczy, odważny...
- Przystojny...
- ...Stały w uczu­ciach i od­da­ny. Nie ta­ki, jak chłop­cy w naszym wieku: nar­wa­ni i na­pale­ni. Różni się od nich pra­wie wszystkim.
- Tyl­ko szko­da, że jest bo­hate­rem ksiażki. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 grudnia 2009, 16:17

- Popłacze się.
- Je­zu, dlaczego?
- Chce żeby On do mnie wrócił...
- Nie ma go już! Ro­zumiesz?! Nie ma!
- Zuz­ka, jest. Jest w mo­jej głowie i ser­cu i chy­ba z niego nie wyj­dzie. Za żad­ne skarby. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2009, 16:46

Do związku trze­ba być doj­rzałym. Nie może to być lek­ko­myślne "kocham Cię". Ro­biąc tak można zra­nić drugą osobę. Po­zos­ta­wiona bliz­na już nig­dy się nie zagoi... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 grudnia 2009, 20:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność